Historical Commission

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

Members

  • Robert Foresi
  • Douglas Goodman
  • Richard Kosinski - Chairman
  • Stephan LeClair - Alternate
  • Maryellen Phelan
  • Anita Salamon
  • Carol Smith
  • Evelyn White - Treasurer
  • William Whitney
  • Heather Witalisz-Siegal